دیگر نمی توانم وارد برنامه شوم.در شرکت شما با معرفی Office 365 برای شرکت ها ، ممکن است شما از یک حساب Microsoft به یک حساب شرکت تغییر کرده باشید. لطفا به ترتیب زیر مراجعه کنید.1 اطمینان حاصل کنید که به عنوان یک حساب کوماتسو ثبت شده اید.
بررسی و مدیریت حساب های کوماتسو

2 اگر حساب Komatsu قابل تأیید نیست (Komatsu.Ltd وجود ندارد) ، باید مجدداً حساب خود را از کوماتسو دعوت کنید. لطفاً با سرپرست برنامه یا پشتیبانی حساب تماس بگیرید.

3 اگر می توانید حساب Komatsu خود را بررسی کنید اما نمی توانید وارد برنامه شوید ، شما باید اطلاعات ثبت نام را در طرف برنامه تأیید کنید. لطفاً با سرپرست برنامه تماس بگیرید.