【تائیدیه】

حساب خود را مدیریت و تأیید کنید

لینک حساب کوماتسو

اگر می توانید "Komatsu Ltd." را انتخاب کنید همانطور که در قاب قرمز بالا سمت راست نشان داده شده است ، آن را به عنوان یک حساب کوماتسو ثبت می کنید.【مدیریت】

اگر در کادر قرمز سمت راست بالای منوی نمایه کلیک کنید ، می توانید حساب Komatsu خود را تأیید کنید.【حساب خود را حذف کنید】

نکته مهم: در صورت ترک (حذف) ، نمی توانید از تمام برنامه های کوماتسو استفاده کنید. و ما نمی توانیم حساب شما را بازیابی کنیم.

بر روی مرخصی از سازمان در صفحه نمایه کلیک کنید.【احراز هویت چند عاملی】

بر روی مدیریت حساب کلیک کنید - بررسی امنیتی را در صفحه نمایه اضافه کنید.

مرجع: می توانید شماره تلفن را تغییر داده و قالب تأیید را تغییر دهید (پیام کوتاه ، شماره تلفن).