من نمی دانم که آدرس ایمیل من کدام حساب Azure Active Directory است


با یکی از موارد زیر بررسی کنید


اطلاعات سازمان خود را از تأیید و مدیریت حساب خود تأیید کنید


به URL پورتال Microsoft Azure دسترسی پیدا کرده و وارد شوید. اطلاعات سازمان را در بالا سمت راست صفحه بررسی کنید