اگر 30 دقیقه یا بیشتر نشان داده شود چگونه می توانم کاربر دیگری را تغییر دهم؟

پاسخ حساب خود را تأیید و مدیریت کنید


لطفاً به صفحه مدیریت حساب خود دسترسی داشته باشید ، از منوی سمت راست خارج شوید و با یک حساب کاربری دیگر وارد شوید