من نمی دانم که آدرس ایمیل من یک حساب Microsoft است یا نه.


پاسخ :URL ایجاد مایکروسافت مایکروسافت

به URL ایجاد حساب Microsoft دسترسی پیدا کنید.

آدرس ایمیل خود را وارد کنید و سعی کنید آن را ایجاد کنید.

اگر "حساب شما قبلاً ثبت شده است" نمایش داده شود ، آدرس ایمیل یک حساب Microsoft است.