چه موقع باید تأیید دو مرحله ای انجام دهم؟

پاسخ
صدور گواهینامه دو مرحله ای در موارد زیر لازم است

هنگام ورود برای اولین بار.

هنگامی که محیط رایانه شخصی که از آن استفاده می کنید تغییر کرده است.

وقتی دوره نگهداری گواهینامه 2 مرحله ای تمام شده است.

وقتی اطلاعات احراز هویت دو مرحله ای از صفحه ورود به سیستم بررسی نمی شود.

هنگام پاک کردن کوکی مرورگر